Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka Prywatności – Regulamin

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, które wejdą w życie 25 maja 2018r., przekazujemy informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.
Dane osobowe są wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jest Nava Spółka z o.o. 80-755, przy ul. Szafarnia 11/F8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000689188, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833258498, REGON: 367924352. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków;
3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.